Mini Mental State Examination (MMSE) test.


Denne test anvendes til bestemmelse af demens hos en patient.

Kan ikke erstatte kontakt med kvalificeret læge!

Forudsætningen for en vellykket test er at patienten har mindst 7 års skolegang bag sig og er dansksproget. Hvis patienten ikke kan svare efter 10 sek. "dumper" han i det aktuelle spørgsmål. Formålet er at få så mange point som muligt (max. 30).

Spørgsmål vedrørende generel orientering:
max point  
1 1 1 1 1 1. Hvilket år/årstal har vi ? Hvilken årstid har vi ? Hvilken dato ? (der accepteres én dags afvigelse) Hvilken ugedag ? Hvilken måned ?
1 1 1 1 1 2. Hvilket land er vi i ? Hvilken region ? Hvilken by ? Hvad er din adresse ? (Gade/vej, nr. og by ) Hvilken sal/etage er vi på ?
3 Spørgsmål vedrørende registrering 3. Patienten bedes huske og gengive navnet på 3 genstande. Der spørges om "æble, bord og mønt". For hver genstand der kan huskes gives et point.
5 Spørgsmål vedrørende opmærksomhed og regning 4. Der skal trækkes 7 fra hundrede osv. indtil stop. For hver rigtig svar gives et point.
3 Spørgsmål vedrørende kort tids hukommelse 5. Der bedes her om genkaldelse af "æble, bord og mønt". Hver rigtig genstand giver et point.
1 Spørgsmål vedr. sprog, praksis og konstruktion 6. Patienten vises et armbåndsur og skal kunne sige det. Patienten vises en blyant og skal kunne sige det.
1 7. Patienten bedes gentage sætningen: "Ingen over, under eller ved siden af"
3 8. Patienten bedes følge følgende instruktion: "Tag papiret med højre hånd. Fold det på midten med begge hænder og læg det på gulvet." Der gives et point for hver rigtig udført trin.
1 9. patienten forevises et ark papir hvor teksten: "luk øjnene" er trykt. Der udløses et point hvis øjnene lukkes.
1 10. Pt. anmodes om at skrive en hel sætning på et stykke papir. Et point hvis sætningen indeholder udsagnsled og grundled.
1 11. patienten bedes om at gentegne følgende figur: To overlappende femkanter der i den fælles flade har dannet en firkant.
MMSE
Der gives kun point hvis der gengives to femkanter med ens vinkler (nogenlunde)og en overlappende firkant. Dette udløser et point.

Point i alt: ( max. 30 ) _____________________

Tilpasset Intenet af Erik Kjærsgaard 09.05.2006