Psykisk sygdom og kriminalitet


Spørgsmålet i disse år er ikke om psykisk syge er mere kriminelle, snarere om kriminelle er mere psykisk syge. Alt tyder på at psykisk syge er mere udsatte for kriminalitet, men der findes ingen danske undersøgelser. Ved udenlandske undersøgelse ses, at de mest syge ofte (16 %) bliver udsatte for kriminalitet på et år. Det er ofte personfarlig kriminalitet.

Det er vist ved flere nordiske undersøgelser at skizofrene har mellem 3 og 7 gange så kriminelle som baggrundsbefolkningen, der er ligeledes en betydelig over repræsentation af kvinder. (Dette sandsynligvis fordi raske kvinder noget sjældnere er kriminelle end raske mænd). Skizofrene mænd og organiske psykotiske dømmes oftere for personfarlig kriminalitet.. Ved registerundersøgelser kan ses, at alene det at have været indlagt på psykiatrisk afdeling øger risikoen for kriminalitet.(1)

Undersøgelse af 263 drabsmænd i perioden 1987 – 1992 viser flere skizofrene drabsmænd og flere fjerndrab (drab på ukendte) (2) Antallet af særforanstaltninger i Kriminalforsorgen stiger eksplosivt (15 % stigning om året) i 1977 – 1993 (3) ved en Ph.D fra 2004 kunne det vises, at ud af 4600 skizofrene var 16 % af kvinderne og 51 % af mændene dømt for kriminalitet, dette gjaldt enhver overtrædelse af straffeloven. (4) I skrivende stund er der over 2.000 personer der er dømt til særforanstaltning, dette er ikke inkluderet de anbringelsesdømte.

I år 2000 fordelte de behandlingsdømte i hovedstaden på følgende diagnoser: (330 dømte)
84 % var i skizofrenispektret. Af disse havde 73 % havde lavet personfarlig kriminalitet, hver 10.de skizofrene mand i København havde en dom. 52 % af disse havde et misbrug og de var socialt meget dårligt stillede.

Amtsrådsforeningen undersøgte på landsplan antallet af behandlingsdømte i marts 2003. På denne dato var der 1552, der havde dom til behandling. Af disse var 127 eller 8 %, der var dømt for drab. Der er 10 % højere prævalens af skizofrene indsat i arresthuse og fængsler, 10 gange højere antal skizofrene blandt drabsmænd. Der er ikke mange gode forklaringer på disse deprimerende data. Det kan vises at jo færre sengepladser til psykisk syge, des flere kommer i fængsel. Misbrugsmønsteret har ændret sig og kunne være en anden del af denne stigning. Der er også kommet flere indvandrere til landet og det vides at udvandring øger risiko for både kriminalitet og psykisk sygdom. En kommende artikel af Kramp dokumenterer at der er øget antal etniske blandt skizofrene retspsykiatriske klienter.

Risikotidspunktet for kriminelt recidiv er ved en undersøgelse af 1126 tidligere indlagte vist, at være lige op til indlæggelsen og i ugerne efter udskrivelse. (5)

Når psykisk syge bliver voldelige, sker dette i primær relation til udvikling af psykotiske symptomer. Ubehandlede vrangforestillinger er ligeledes associeret til kriminel aktivitet. Slutteligt er der øget vold ved patienter der lider af tankeforstyrrelse, styringsoplevelser og forfølgelsesforestillinger. Vold blandt distriktspsykiatriske patienter er ofte forudgået af opblussen i de psykotiske symptomer. En undersøgelse af 100 varetægtsfængslede unge viste overhyppighed af psykisk syge. Vold er et tidligt symptom på skizofreni blandt unge. (6)


(1) Hodkins et al 1996
(2) Gottlib et al 1987 – 1992
(3) Kramp og Gabrielsen 1994
(4) Runa Munkner 2004
(5) Steadman et al 1998
(6) Patrick Gosdes