Ordbog over psykologiske og psykiatriske fagudtryk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Navigér: 0..100 | 100..200 | 200..300 | 300..376
Abadies symptom Manglende smerteoplevelse ved tryk på acillessenen - er et tegn på syfilis i senstadium
Abasia-astasia Tab af evne til at gå og stå, trods normal kraft - ses lejlighedsvis ved hysteriske lammelser
Abducens parese Lammelse af den øjenmuskel, der styrer øjet udad, ses ofte ved alkoholabstinenser.
Aberratio mentis Ældre betegnelse for lettere sindsforvirring
Ablutofobi Angst for at vaske sig
Abnorm Unormal, ualmindelig
Abnorm enkeltreaktion Forladt beskrivelse af kortvarig uventet, personfremmed opførsel
Aboiment Gøen, et fransk udtryk for dele af de skizofrenes uforståelige lyde.
Abortiv Afbrudt, ufuldendt
Abreaction Engelsk udtryk for afreagering
Abrogation Ophævelse, afslutning
Abrupt Brat, pludselig
Absence Fraværelse, bruges især om de dele af epilepsien, hvor der er sekunders anfald med bevidsthedssvækkelse
Absent Fraværende
Absolutisere Indtagelse at en fast, ufravigelig holdning
Absorbere Optage , anvendes om fødeindtagelse
Abstinens Anvendes oftest når man efter en periode med vanedannende medicin eller stofindtag, pludseligt stopper og herefter får generende legemlige og psykiske symptomer, kan også anvendes ved total fravalg af medicin / stoffer / oplevelser
Abstinens reglen Pyskoanalytisk regel, om ikke at foretage drastiske livsændringer under en analyse.
Abstinenskramper Abstinenstilstand kombineret med universelle kramper, som ved epilepsi
Abstinenspsykose Psykose opstået i fasen med pludselig mangel på et psykoaktivt stof
Abstinenssymptomer De symptomer, der fremkommer efter stop med indtag af vanedannende stof. Veksler alt efter stofgruppe, sværhed af dosis og længden heraf
Abstrahere At kunne trække en ting ud af en sammenhæng
Abstrakt Ting eller begreb der ikke er direkte jordbunden. Anvendes ofte i modsætning til konkret
Abstrakt tankegang Evnen til at vurdere det generelle i en situation, og skifte mellem dennes forskellige aspekter. - i modsætning til konkret tankegang
Absurditet Urimelig, meningsløst
Abuli Mangel på handling og vilje
Abusus Misbrug
Acarofobi Sygelig angst for at have hudsygdom, med dyr under huden
Accentuation Forstærkning og forøgelse
Accessorisk Medfølgende, bisymptom eller -fund.
Accidentofili Tilbøjelighed til at udsætte sig for ulykkestilfælde
Acedi Apati, opgivenhed, ligegyldighed
Acefal Manglende hjerne
Acetylcholin Signalstof til kommunikation mellem nerveceller
Acetylsalisylsyre Det aktive stof i fere smertestillende mediciner
Achenbach, Thomas Børnepsykiater der bl.a har udarbejdet checkliste til screening af psykiske lidelser hos børn
ACTH AdrenoCorticoTropHormon, hypofyseforlapshormon regulerer binyrebarkens hormonproduktion
Acting out Almindeligt udtryk for hensynsløs udleven af impulser
Acuity Sanseskarphed
Acutus Akut, hurtigt indsættende
Adaptation Tilpasning til omgivelserne
Adækvat Udtømmende, dækkende
ADD Forkortelse for Attention Deficit Disorder (ADHD uden motoriske problemer)
Addaral Blandingspræparat til behandling af ADHD, præstationsfremmende, ikke markedsført i DK
Addarall Blandingspræparat til behandling af ADHD, præstationsfremmende, ikke markedsført i DK
Addictio Latinsk udtryk for at gøre sig til narkoman
Addiktiv Anvendes som beskrivelse af skabelse af afhængigheden af stimulanser
Adelolescenspsykiatri Engelsk udtryk for subspecialet om psykiske lidelser i puberteten
Adfærd Individets organiserede adfærd mod omgivelserne
Adfærdsforstyrrelse Forstyrrelse af børns adfærd, regnes af nogen som forløber til personlighedsforstyrrelse i voksenalderen
Adfærdsmønster Resultatet af opførsel, væremåde og personlighed
Adfærdsstereotypier Gentagne formålsløse adfærdsmønstre
Adfærdsterapi Terapiretning der fokuserer på indlæringspsykologiske love
ADH Vasopressin, der antidiuretiske hormon fra hypofysen
ADHD Forkortelse for Attention Deficit Hyperkinetisk Disorder, Er beskrevet her.
ADI Forkortelse for Autism Diagnostic Interview
Adiadokokinese Manglende evne til hyppige motoriske omstillingen (eks. kan ikke vinke). Tegn på neurologisk sygdom
Adipsia Manglende tørst, ses lejlighedsvis ved sværere psykoser
ADL-funktion Aktivities af Daily Life. Evten til at klare sig selv.
Adler,Alfred Østrisk psykolog samtidig med Freud, udviklede individualpsykologien
Adolescens Synonym for puberteten
Adoptionsstudier Arvelighedsundersøgelse foretaget af børn, der er bortadopteret
Adoptionsundersøgelse Undersøgelse af egnethed som forælder hos dem, der ønsker at adoptere
ADOS Forkortelse for Autism Diagnostic Observation Scale
ADP Er beskrevet her.
Adrenalin Hormon, afgives bl.a. fra binyremarven og anvendes som nervøs transmitterstof. Kamphormonet
Adrenerg Tillægsord til beskrivelse af nerveceller om de anvender signalstoffer af hovedgruppen katekolaminer
Adult Attachment Scale Struktureret interview af voksne til bestemmelse af evt. forstyrrelse af tilknytningsmønster til omgivelserne. Anvendes ved tidlig skade/sociopati diagnostik
AE forkortelse for Adverse Event
Aerofagi Egl. slugen af luft, ses både som ubevidst og fuldt overlagt slugen luft, medførende oppustethed
Aerophagia Luftslugen
Afasi Manglende evne til at tale og udtrykke sig. Ses ofte efter hjerneblødning, og opdeles i expressiv afasi, hvor man ikke kan udtale ordene, og i impressiv afasi, hvor man ikke kan forstå almindelig tale, trods fungerende hørelse
Afefobi Sygelig angst for berøring
Affekt Følelse der omfatter udsving fra grundstemning fortrinsvis af frygt, vrede og aggression
Affektaffladning Nedsat følelsesmæssigt respons, ses bl.a. hos skizofreni
Affektafstumpning Nedsat følelsesmæssig medsving, ses bl.a som negativt symptom ved skizofreni
Affekteksplosion Pludseligt voldsomt følelsesmæssigt udbrud
Affektgennembrud Pludseligt gennembrud af tilbageholdte følelser
Affekthandling Uoverlagt handling oftest udført af holdningsløse personlighedsafvigere
Affektindsnævring Indskrænkning i den følelsesmæssige reaktion således at affekten bliver mere ensformig
Affektinkongruens Manglende overensstemmelse mellem følelse og udbrud
Affektisolation Det følelsesmæssige indhold af en forestilling skydes ud af bevidstheden eller isoleres
Affektiv Egl. følelsesbetonet, anvendes i psykiatrien til beskrivelse af de affektive sindslidelser
Affektive sygdomme Er beskrevet her.
Affektlabilitet Let vakt og stærkt følelsesudbrud
Affektreaktion Voldsom følelsesmæssig reaktion på påvirkning
Affektretention Tilbageholdelse af følelsesmæssige udbrud
Afficere Påvirke
Affiktion Bedrøvelse, tristesse
Afgliden Undvigelse af tankebaner eller samtaleemner af følelsesmæssig ubehagelig karakter
Afhængighedssyndrom Tilstand der beskriver trang til stofindtag hos en afhængig person. Alt efter stofgruppe sker dette efter uger til års eksponering
Afhængighedstilstand Synonym for afhængighedssyndrom
Afledelighed Manglende evne til at bevare koncentrationsevnen, og omstilling til nye indtryk. Almindeligt hos ADHD patienter
Afoni Nedsat klangdybde af stemmen
Afreageren Udløsning af en affekt ved følelsesudbrud eller ved bestemte handlinger
Afrodiciakum middel til forøgelse af seksualdriften
Afrodisi Stærkt forøget seksualdrift
Afsindighed Synonym for vanvid, men bruges ofte som udtryk for affektreaktion
Afspænding Fjernelse af spændinger i musklerne ved afslappende teknikker
Afspændingsbehandling Terapi der sigter mod nedsættelse af muskulære og følelsesmæssige spændinger

Der er 2466 ord i ordbogen.