Ordbog over psykologiske og psykiatriske fagudtryk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Navigér: 0..100 | 100..143
Habitualtilstand Individets sædvanlige tilstand, i perioder uden belastninger
Habitus Legemlig udseende og tilstand
Håbløshedsfølelse Følelse af uoverskuelige fremtid uden håb, glæde eller nogen anden positiv forventning.
Haesitatio Stødvis talen.
Halfway house Behandlingsorienteret opholdssted, kaldes også udslusningsbolig
Hallucination Er beskrevet her.
Hallucinatorisk adfærd Tolkning af adfærd, der giver mistanke om hallucinationer (taler med imaginære personer, rækker ud efter imaginære ting etc.)
Hallucinogener Misbrugsstoffer der kan udløse hallucinationer
Hallucinose Bevisthedstilstand med klar bevidsthed og samtidige hallucinationer
Haloperidol Systemnavnet for serenase, et ældre middel mod psykose
Halskrampe Er beskrevet her.
Hamiltons depressionsskala Se venligst denne under test
Handikap Nedsatte evner til social bærekraft og /eller nedsatte fysiske egenskaber
Hangover Engl. Senfølge efter indtag af alkohol, medicin eller stoffer.
Haptisk hallucination Hallucination på berøringssansen.
Hash Er beskrevet her.
Hashish Indisk betegnelse for hash
Hæmatom Blodansamling
Hæmmet orgasme Forsinket eller manglende orgasme
Hæmning Komplekst ord, der i psykiatrien anvendes til beskrivelse af langsommelighed i tankegangen
HCR-20 Skamatiseret interview til vurdering af farlighed hos dømte kriminelle
Healing Alternativ behandlingsform, hvor man fokuserer på behandling af kroppens energifelt, auraen.
hebefili Seksualdrift rettet mod unge i midten af puberteten (12-16 år)
Hebefren skizofreni Er beskrevet her.
Hebitudo Sløvhed, ligegyldighed.
Heboid Hørende til ungdommen
Hedoni Søgning af driftsmæssig tilfredsstillelse
Heliotarapi Sygdomsbehandling med sollys.
Helkyonisk Fredelig
Hellers psykose Ældre betegnelse for psykose med fremtrædende autistiske træk hos børn
Hemianopsi Halvsidigt nedsat synssans eller blindhed.
Hemicrania Migræne
Hemiparese Halvsidig kraftnedsættelse
Hemiplegi Halvsidig lammelse af kroppen, ses ved apopleksi
Hemisfære egl. halvdel, anatomisk betegnelse for de to hjernehalvdele.
Henført smerte Smerte lokaliseret andet steds end det oplevede.
Hepar adiposum Fedtlever - ses ved alkoholisme
Heperoreksi Stærkt forøget appetit.
Heriditær Nedarvet
Heriditet vedrørende arvelighed.
Hermafrodit Tvekønnet med både hanlige og hunlige kønsorganer.
Hermaneutik Indlevelse og forståelse for andre mennesker psyke gennem fortolkning
Heroin Ultrastærk og svært afhængighedsskabende morfintype
Herpesvirus Forkølelsessårets årsag, findes i en oral og genital variant, den genitale variant kan være medvirkende til mental retardering hos børn
Hesitere Tøve
Heterogen Uensartet med hensyn til oprindelse eller årsag
Heteroseksuel Kønsdrift rette mod modsatte køn
Hiatus Spalte
Hieraki Rangorden
Hikikomori Transkulturelt Japansk fænomen med teenagere, der i familien totalt isolerer sig. Er beskrevet her.
Hippocampus Del af hjernen, en af de ældste regioner. Har betydning for hukommelse og følelser
Histamin Kemisk tranmittersubstans med betydning for bl.a. shock, vævsbeskadigelse og allergi.
Histologi Læren om opbyggelsen af væv.
Histrionisk Overfladisk, dramatiserende opmærksomhedssøgende, letpåvirkelig og anvendelse af overdrevne følelsesudtryk
HIV Infektion med HIV-virus, er årsagen til den senere udvikling af aids
Hjerneatrofi Hjernesvind
Hjernebark Yderste nervecellerige lag af hjernen.
Hjernebjælke Forbindelsen mellem de to hjernehalvdele.
Hjernelæsion Fysisk beskadigelse af hjernen.
Hjernenerver De 12 parrede nerver, der udgår fra selve storhjernen.
Hjerneorganisk dysfunktion Opfattelse på hypotetisk vis om psykiske forstyrrelser der udspringer som led i hjernens defekte funktioner
Hjernepustning Forladt terapeutisk og diagnostisk redskab, hvor man pustede luft ind i hjernens hulrum til behandling eller diagnostik.
Hjernerystelse Kortvarig bevidstløshed opstået i relation af traume mod hovedet. Dette efterfølges almindeligvis af hovedpine, svimmelhed, kvalme og opkastninger
Hjerneskade Direkte beskadigelse af hjernevævet
Hjernesvulst Svulst udgående fra hjernen.
Hjernetumor Hjernesvulst
Hjernevask Slangudtryk for induceret opfattelse og personlighedsændring som følge af ensidig, massiv og unuanceret påvirkninger med informationer.
Hjerneventrikel Hjernehulrum
Hjerneventrikler Hjernens hulrum
Hjertekardiogram Registrering af hjertets elektriske aktivitet
Hjerteneurose Ikke ualmindelig nervøs lidelse, hvor symptomerne viser sig med klager fra hjertet, uden der er grundlag for egentlig hjertesygdom
HKD Forkortelse for HyperKinetisk Disorder, synonym til DAMP og ADHD.
Holdningsløshed Veghed med ustabile og overfladiske holdninger og manglende modstanskraft overfor fristelser
Holotym Sjælelige reaktioner ved depressioner
Homeostase Kontrolmekanismer, der sikrer organismens ligevægt og konstans.
Homicidium Synonym for drab og mord
Homo Menneske
Homofili Homoseksualitet
Homogen Ensartet
Homoseksuel Kønsdrift rettet mod samme køn
Homøpati Alternativ medicinsk teori, der anvender extremt fortyndede substanser til behandling
Hording disorder synonym for samlemani
Horisontal Vandret
Hospitalisme Adskillelsesteori hos specielt 1 års børn, hvorved der kan komme varige skader.
Hostilitet Fjendtlighed
Højdeskræk Enkeltfobisk tilstand med isoleret angst for højder
Højhedsvanvid Ældre synonym for storhedsvanvid eller megalomani
Højrisikoundersøgelser Anvendes til beskrivelse af opsporing af familiemedlemmer, hvor der ophobede tilfælde af sygdom i familien
Hørelseshallucinationer Falske hørelses indtryk
HRV Forkortelse for Heart Rate Variability, den ændring i hjerterytmen, der kan ses ved nogle psykiske lidelser.
Hukommelse Evne til at fastholde oplevelser og at kunne genkalde disse
Hukommelsessvækkelse Diffus nedsat hukommelse
Hukommelsessvigt Nedsat spændvidde af den normale hukommelse
Hukommelsestab Total fravær af hukommelse, kan være tidsfæstet til kortere eller længere perioder
Humanistisk psykologi Psykologisk retning inspireret af eksistentialismen, hvor eget ansvar vægtes højt.
Humoral patologi Forladt teori om de fire kropsvæsker.
Huntingtons chorea Sjælden arvelig sygdom med tidlig indsættende demens og bevægeforstyrrelser
Hybryd Afkom fremkommet ved krydsning mellem flere racer eller arter.
Hydrocephalus Væskeansamling i hjernen grundet udvidelse af hjernens naturlige hulrum
Hydrofobi Vandskræk

Der er 2466 ord i ordbogen.