Ordbog over psykologiske og psykiatriske fagudtryk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Navigér: 0..100 | 100..132
Kainkompleks Psykoanalytisk begreb der beskriver jalousi mellem brødre
Kainofobi Sygelig frygt for nye og uventede situationer
Kakosmi Ændret lugtopfattelse, oftest negativ
Kanner, Leo Østrigsk psykiater, der som den første beskrev infantil autisme
Kanners psykose Synonym for infantil autisme
Kaotisk adfærd Usammenhængende, ikke organiseret adfærd
Kaposis sarkom Ret almindelig tumorform hos AIDS-patienter
Karakter Beskriver personens særpræg, egenart og beskaffenhed
Karakterafvigelse Forældet betegnelse for dele af personlighedsforstyrrelserne
Karakterinsufficiens Tidligere anvendt beskrivelse af en personlighedsforstyrrelse
Karakteristisk Det væsentlige ved en sygdom eller tilstand
Karakterneurose Personlighedsforstyrrelse karakteriseret af en grundlæggende jegstyrke, et anlæg for fortrængning som forsvar, samt en veludviklet evne til impulshæmning. Betegnes nu om dage som en personlighedsforstyrrelse på højere niveau
Karakterogen paranoia Tidligere betegnelse for en af personlighedsforstyrrelserne
Karakterpanser Beskrivelse af de muskelspændinger, der opretholdes af psykiske spændinger
Kardiazolshock Forældet kemisk krampebehandling
Karfologi Idelig pillen, famlen og berøring
Kastraktion Fjernelse eller neutralisering af testiklerne eller ovarierne
Kastrationsangst Term, der beskriver mandens angst for at tabe sin kønsdrift, lide nederlag og blive angst
Kasuistik Enkeltbeskrivelse af et sygdomstilfælde
KAT = Kognitiv Adfærsd Terapi. Den bedste dokumenterde psykoterapi
Katafasi Taleforstyrrelse med egenartede betoninger, gentagelser eller stereotypier
Katalepsi Krampagtig fastholdt stivnen
Katamnese Resume af en sygehistorie set i historisk perspektiv
Katarsis Rituel renselse
Katastrofefølelse Intens følelse af total universel sammenbrud
Kataton skizofreni Er beskrevet her.
Katatoni Bevægeforstyrrelse, man kan f.eks. sove med hovedet løftet 1 cm over puden
Katatym Sjælelig oplevelse, der står fast ved samme begivenhed
Katekolaminer Gruppe af kemiske signalstoffer, der bruges i nervecellerne, omfatter: adrenalin, noradrenmalig og dopamin
Kateksis Psykoanalytisk begreb, der beskriver den relation en person oplever ved tilknytning til et symbolsk objekt
Kausal tænkning Tænkning i årsagssammenhænge
Kemopsykiatri Synonym for biologisk psykiatri
Kenofobi Angst for store tomme rum
Khat Rituel rusplante med svag amfetaminvirkning
Kif Cannabis
Kinæstesier Oplevelse af imaginære skinbevægelser i kroppens lemmer
Kindling Beskriver gentagne tilfælde af psykiske lidelse efter gentagne subkliniske påvirkninger
Kiromanti Håndlæsning
Klangassociationer Opståede tanker som følge af lydpåvirkning
Klaustrofobi Angst for små lukkede rum
Klein, Melanie Østrigsk psykoanalytiker, der bl.a. beskrev objektrelationsteorien
Kleine Levin Critchley Syndrom Sjældent syndrom, der ses hos yndre mænd med en kombination af svær appetitøgning og øget søvnbehov
Kleptomani Trang til at stjæle ting, der ikke er nødvendig for personlig vinding eller brug
Kliche Fortærsket lapidarisk udtryksmåde
Klimakteriel depression Tidligere betegnelse for depression opstået i kvindens overgangsalder
Klinefelters syndrom Tilstand med et y-kromosom og to x-kromosomer for fænotypisk mand
Klinisk psykologi Psykologisk hovedområde beskæftigende sig med psykiske lidelser
Kloniske kramper Kramper med regelmæssige, rytmiske kramper
Klorpromazin Medikament med antipsykotisk effekt
Klüver-Bucy syndrom Isoleret temporallaps demebs visende sig ved: Talepres, grovæderi, reaktion på alt indenfor synsfeltet og manglende genkendelse af ansigter.
Kognition Erkendelse eller sansning af verden, som den fremtræder
Kognitiv dissonans Beskriver det mentale ubehag som opleves af et individ, der indtager indbyrdes modstridende holdninger.
Kognitiv terapi Samtaleterapi, hvor man fokuserer på erkendelse af negative tankemønstre, automatisk udløste tanker og forestillinger, og arbejder målrettet med at ændre dette
Koincidens Sammenfald
Kokain Rusmiddel med centralstimulerende effekt
Koleriker Person med er aggressivt og vredt temperament
Kolerisk Hidsig, vred, opfaren
Kolinerg Tillægsord, der beskriver nervecelleaktivitet som effekt af acetylcholin
Kollektivt ubevidste Jungiansk begreb, beskrivende de nedarvede fællesbevidste erfaringer fra menneskehedens udvikling
Kommenterende stemmer Hørehallucinatoriske oplevelser der beskriver stemmer, der omtaler og kommenterer patienten. Er beskrevet her.
Kommunikation Beskriver signalgivningen verbal som non verbal mellem individer
Komorbiditet Optræden af flere forskellige lidelser hos en population af patienter i højere grad end forventet statistisk
Komparativ Sammenlignende, sammenligneligt
Kompensation Forsvarsmekanisme hvor individet stræber efter at opnå virkelige eller indbildte mangler
Kompensationsneurose Forældet neurotisk opfattelse, hvor der i konflikten lå en samtidig erstatning
Kompleks Indviklet
Komplementær medicin Forsøg på integration af lægelig behandling med alternativ terapi
Kompulsion Tvangshandling for at undgå angst på ikke psykotisk basis
Konativ Viljepræget
Konceptuel Begrebsmæssig
Konfabulation Tankespind, et hul i hukommelsen fyldes med en indbildt historie
Konflikt Uoverensstemmelse
Konfliktneurose Forældet neurosebegreb, hvor der er afsæt i en veldefineret konflikt
Konfusion Tilstand med bevidsthedssvækkelse, søvnforstyrrelse og uvirkelighedsfornemmelse
Kongenit Medfødt
Konkordans Overensstemmelse
Konkret tænkning Bogstavelig tænkning. Modsat abstrakt tænkning
Konstitution Henviser til de fysiske forudsætninger et barn har ved fødslen
Kontakt Umiddelbar forbindelse mellem individer
Kontaktbehov Dækker beskrivelse af hvor stor grad af interpersonel kontakt individ et menneske har brug for
Kontaktperson Personalemedlem med særlig professionel tilknytning til en klient
Kontinuerlig Vedvarende
Kontrafobisk Modfobisk. Beskriver evnen til at sætte sig ud over sine fobier
Kontraindikation Tilstedeværelse af tilstand, der umuliggør eller farliggør en behandling
Kontrær Trættelysten, diskusionsivrig
Kontrolgruppe Sammenligningsgruppe
Kontroltab Svækket evne til at ophøre eller nedsætte stofindtag
Konversion Beskriver hvorledes intrapsykiske konflikter i stedet for angst udløser andre symptomer
Konversionshysteri Freudiansk begreb der dækker legemlige symptomer ved en neurose. Omtales her.
Kooperation Samarbejde
Koprofagi Indtagelse af ekskrementer
Koprofobi Sygelig angst for urenheder og afføring
Koprolali Tvangsimpulser til at udtale sjofle ord
Koreiforme bevægelser Ufrivillige vridende, snoende og kastende bevægelser
Koro Østasiatisk symptom, hvor manden er angst for indtrækning af kønsorganer i bugen
Korrelation Angiver statistisk men ikke nødvendigvis årsagssammenhæng
Korsakoffs psykose Alkoholbetinget syndrom karakteriseret ved svigtende korttidshukommelse med intakt langtidshukommelse
Kortikal Hørende til hjernebarken
Korttidshukommelse Den del af hukommelsen, der omfatter de sidste 2-3 minutter
Kønsbunden arvegang Nedarvet lidelse hvor genet er placeret til et af kønskromosomerne

Der er 2466 ord i ordbogen.