Ordbog over psykologiske og psykiatriske fagudtryk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Navigér: 0..100 | 100..122
I.a. Intet abnormt.
I.K. Intelligens kvotient.
I.M. Intra muskulær.
I.Q. Intelligens Kvotient.
I.V. Intra venøst (i blodåren)
Iatrogen Anvendes om sygdom, lidelse eller bivirkning fremkaldt af behandling
ICD Forkortelse for International Clasification of Disease - WHO´s diagnoseliste
ICD-10 Er beskrevet her.
Ice Slang for methylamfetamin
Id Psykodynamisk begreb for den del af personligheden, der bestyrer de biologisk forankrede drifter der sikrer artens overlevelse, aggressiviteten (selvhævdelse) og seksualiteten. Kaldes også for lystprincippet
Idealisering Psykoanalytisk begreb til illustrering af individets ensidige fokusering af dets stærke sider
Ideássociation Tankemæssig forbindelse mellem forskellige ord og forestillinger
Idem Det/den samme.
Identifikation Forsvarsmekanisme, hvor man identificerer sig med ældre forbilleder
Identisk Ens
Identitet Oplevelsen af ens egen hele personlighed.
Identitetskrise Rollekonflikt, hvor personens ændring i driftsimpulserne med egne samtidige ændringer i forventninger bevirker en krise
Ideofren psykose Psykose grundet organisk hjernesygdom.
Ideofreni Delirium.
Ideom Særegent sproglige udtryk karakteriseret for subpopulationer.
Ideonom Psykotisk reaktionsmønster udført efter individets temperament
Ideopatisk Uden nogen kendt grund
Idiot savant Avancerede evner eller funktionsniveauer hos ellers dårligt fungerende person
Idioti Tidligere betegnelse for sværeste grad af åndssvaghed
Idyllisering Forsvarsmekanisme hvor dårlige side fortrænges og gode fremhæves
Illusion Sanseoplevelse der ikke er virkelig, men i modsætning til hallucination, er man klar over at det er en falsk forestilling
Imagination Indbildning
Imaginær Uvirkelig
Imbeciltas Tidligere betegnelse for middelsvær åndssvaghed
Imitation Efterligning
Immatur Umoden
Immaturitet Umodenhed
Imminens Truende
Immun Uimodtagelig
Imperativ Befalende
Imperativ hallucination Sproglige kommanderende hørelseshallucinationer
Imperative hallucinationer Oplevelse Af befalende hallucinatoriske stemmer.
Imperative ideer Obsessioner
Imposter fænomen er et psykologisk mønster, hvor en person tvivler på vedkommendes egne præstationer eller talenter, og har en vedholdende intern frygt for at blive afsløret som en "svindler" trods gode og relle resultater
Impotens Manglende evne til erektion hos manden
Impulsion Pludselig uforudsigelig aggressiv handling
Impulsiv Karakter beskrivende evnen til at handle uden dybere reflektion
Impulskontrol Evnen til at styre og beherske agressioner og tilskyndelser
In abscentia I fravær af.
In cubus Mareridt om djævelen.
In vitro I reagensglasset.
In vivo I legemet.
Inadækvat affekt Følelsesreaktion, der ikke stemmer overens med det tankemæssige indhold
Incel Betegnelse for de mænd, der ikke magter at etablete et kæresteforhold til kvinder og efterfølgende reagerer med had mod kvinder
Incest Er beskrevet her.
Incidens Statistisk betegnelse, kan delvis sammenlignes med sygdomshyppighed
Incipiens Begyndende
Incurabilis Uhelbredelig
Inderliggørelse Psykisk mekanisme, hvor eks. forældrenes påbud og opdragelse indkorporeres i barnets moralopfattelse.
Indiceret Påkrævet
Indifferens Ligegyldighed
Indifferent Uden virkning.
Indikation Begrundelse eller motivering for en behandling eller undersøgelse
Individ Person, menneske.
Individualpsykologi Psykologisk retning grundlagt af Adler, har haft betydning for pædagogikkens udvikling
Individuation Psykoanalytisk udtryk for barnets adskillelse fra forældrene
Indlæringsforstyrrelser Vanskelighed ved indlæring på trods af godt pædagogisk tilbud
Indlæringsteori Psykologisk teori, hvor de kognitive delfunktioner vægtes på bekostning af de dynamiske.
Indolent Nedsat følsomhed, manglende indlevelse og ligegyldighed
Induceret psykose Er beskrevet her.
Infant Psychiatry Det engelske udtryk for børnepsykiatri
Infantil Barnlig
Infantil autisme Er beskrevet her.
Infarkt Lokaliseret vævsskade som følge af forstyrrelse i blodforsyningen
Infektion Betændelse
Inferiør Ikke tilfredsstillende. Anvendtes tidligere om personer med IK mellem 70 og 85 - sinker.
Inflammation Betændelsesreaktion
Influens Påvirkning udefra
Initiativløshed Nedsat evne til at tage beslutninger og afgørelser, samt at handle derpå
Inkoherens Usamlet, springende
Inkommensurabel Usammenlignelig
Inkompensation Længerevarende organfunktionssvigt.
Inkomplet Ufuldstændig
Inkongruent En reaktion på en oplevelse, der ikke står i forhold til oplevelsens art
Inkurabel Uhelbredelig
Inoperabel Ikke tilgængelig for operativ behandling.
Insight terapy Engelsk udtryk for indsigtsgivende psykoterapi
Insomnia Søvnløshed
Instinkt Medfødte driftsmæssige tilskyndelser til fastlagte handlemønstre
Institutionalisering Adfærdsterapi med faste regelbundne former.
Insufficiens Utilstrækkelighed
Insufficiensfølelse Følelse at ikke at slå til, blive overvældet af selv dagligdags opgaver
Insulindøsekur Tidligere behandling med insulin i små mængder, således at personen med let lavt blodsukker kunne få afslappelse og beroligelse
Insulinkomabehandling Tidligere anvendt behandling med store doser insulin til fremkaldelse af bevidstløshed (og kramper) - forældet
Integration Optagelse af en delfunktion i en helhed.
Intellekt Forstandsmæssig
Intellektualiserende Opstyltet tankevirksomhed
Intelligens Summen af de evner der er nødvendige til problemløsning og tilpasning til verden
Intelligenskvotient Forholdet mellem faktisk intelligens og reelle levealder
Intelligenstest Test til måling af intelligens
Intensiv Grundig
Interaktion Samvirken, benyttes til beskrivelse af den måde de forskellige lægemidler påvirker deres omsætning og virkning
Interpersonel Beskrivelse af de mellemmenneskelige samspil.
Interpsykisk Beskrivelse af de psykiske processer mellem forskellige mennesker.
Intimsfære Beskrivelse af de rum, hvor fortrolige og følelsesmæssige problemstillinger bearbejdes.

Der er 2466 ord i ordbogen.