Ordbog over psykologiske og psykiatriske fagudtryk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Babinskis tårefleks Refleks, opkaldt efter opdageren betegner reaktionen på strygning under fodsålerne
Bad trip Dårlig rusoplevelse, anvendes om alle typer rus
Balbutio Synonym for at stamme
Ballisme Ufrivillige fejende og kastende bevægelser af hovede, arme eller ben
Barbiturat Ældre gruppe mediciner med beroligende og søvnfremkaldende egenskaber. Anvendes sjælden til andet end behandling af abstinenser, da de er giftige i høje doser.
Baryfoni Talebesvær
BAS Uoffeciel forkortelse for: Bipolar Affentiv Sindslidelse. Bruges undertiden også om: Behandling Af Selvskade
Basal Grundlæggende
Basalganglier Gruppe af nerveceller ansvarlige for bl.a. muskelkoordinationen
Basic anxiety Det engelske udtryk for primær angst
Basic trust Egl. basal tillid. Børnepsykiatrisk term til beskrivelse af spædbarnets tryghed hos forældrene
Bathofobi Svimmelhedsfølelse ved at se op ad stejle skrænter
Battered child Mishandlet barn
Bayleys test Psykologisk test til vurdering af 0-3 åriges psykiske udvikling
Bazuco Affaldsstof ved produktion af kokain. Har også af kokainens egenskaber, men angiveligt mere aggressions fremkaldende
BDD Er beskrevet her.
Bearbejdningsfase Fase i krisen, hvor man får overskud til at bearbejde sit tab
BED Forkortelse for Binge Eating Disorder
Behandlingsdom Alternativ til frihedsstraf tildeles efter straffelovens §16
Behandlingshjem Institution, der varetager behandling
Behandlingsplan Obligatirisk plan for behandling af indlagte på psykiatriske afdelinger
Behavior disorder Det engelske udtryk for adfærdsforstyrrelse
Behaviorisme Psykologisk orientering, der arbejder på en objektiv iagttagelse af individets adfærd.
Bekymringstendens Optagethed af ubehagelige tanker, reelle som imaginære
Belastningsreaktion Psykiatrisk reaktion på belastning, fra den mildeste uro til den sværeste psykose
Belastningstærskel Grænsen for, hvor kraftigt stress man kan tåle, uden at reagere herpå
Belle indifference Tilsyneladende følelsesmæssig ubekymrethed hos menneske med tydeligvis svære symptomer og invaliditet. Ses ofte hos hysterikere
Benægtelse Påfaldende kategorisk afvisning af tanker, forestillinger eller følelse
Benders test Psykologisk test, der vurderer syn og motorik hos børn
Benign Godartet - i modsætning til malign
Benzodiazepiner Medicin med beroligende virkning
Berøringshallucination Hallucinatorisk oplevelse af berøring
Besættelsesoplevelse Oplevelse af at være besat af en ånd, engel, djævel Guddom etc.
Beskæftigelsesdelir Vedholdende formålsløs rastløshed og rodende adfærd der efterligner hverdagens gøremål
Beskæftigelsesterapi Synonym for ergoterapi
Beslutningsevne Evne til at træffe afgørelse, mangler ved psykoser og depressioner
Betablokkere Medicinsk gruppe, der anvendes hos hjertesygdomme, kan udløse depressioner
Betinget refleks Tillært refleks
Bevægelsesforstyrrelser Abnorme bevægelser eller aparte grimasser ses i psykiatrien ved katatoni
Bevægelsesstereotypier Gentagne bevægelser, som rokken, gniden med fingrene uden egentlig formål, ses ved autisme og skizofreni
Bevidsthedsforstyrrelse Forstyrrelse af kognition eller bevidsthed, hyppigt ved psykiske lidelser
Bevidsthedsintensitet Graden af vågenhed
Bevidsthedsklarhed Anvendes til beskrivelse af den grad af resterende bevidsthed, der er til stede, oftest i forbindelse med demens
Bevidsthedsplumring Svækket åndsnærværelse
Bevidsthedsspaltning Tilstand med ændret bevidsthed, man kan foretage sig tilsyneladende hensigtsmæssig gøremål, men kan ikke gøre rede herfor
Bevidsthedssvækkelse Nedsat bevidsthed
Bevidsthedsuklarhed Anvende i gerontologien til beskrivelse af varierende grader af intakt bevidsthed
Beziehungswahn Psykotisk tilstand med forfølgelsesforestillinger og selvhenførende vrangforestillinger
Biased error Engelsk udtryk for systematisk afvigelse
Bibliomani Sygelig interesse for bøger, ofte kodet sammen med skepsis for bibliotekernes behandling/opbevaring af bøgerne.
Binet-Simon Franske psykologer, der har konstrueret en intelligensprøve for børn
Binets test En intelligenstest.
Binge Eating Disorder Grovæderi, er beskrevet her.
Biogene aminer Aminer med betydning for hjernens funktion
Biologisk Hvad, der har med kroppens fysiologi, biologi og fysiske forhold at gøre
Biologisk psykiatri Den del af psykiatrien, der vægter medikamentel behandling højere end samtaleterapien.
Bipolar Synonym til bipolær
Bipolar affektiv sindslidelse Sindlidelse med skiftende manier og depressioner. Se artikler om Affektive lidelser og Depression.
Bipolær To-polet, anvendes oftest om den maniodepressive psykose
Biseksuel Seksuelt tiltrukket af begge køn
Bivirkning Uønsket effekt af lægemiddel anvendt i anbefalet dosering
Bizar Sær, aparte, påfaldende
Blackout Hukommelsestab, anvendes især om hukommelsestabet ved alkoholoverdosering
Blandingstilstand Tilstand med både depressive og maniske symptomer
Bleuler, Eugen Schweizisk psykiater, en af de store i psykiatriens historie
Blikkontakt Anvendes til delbeskrivelse af den almindelige kontakt i en samtalesituation, er ofte aparte ved psykotiske patienter
Blikorientering Beskrivelse af børns orientering i det sociale samspil. Indgår son led i blikkontakt
BLM syndrom Bukko-lingvo-mastikatorisk symptom, bivirkning til behandling med antipsykotika, unormale bevægelser med kæben, kinderne og tungen som en kronisk smasken (tardiv dyskinesi)
Blod hjerne barrieren En barriere der forhindrer substanser frit at passere mellem blodet og selve hjernen
Blodskam Seksuel omgang med nærtstående familiemedlem
Blokering Tankemæssig hindring i at genkalde hukommelsesmæssig information
Blokshock Elektroshock givet med korte intervaller for at bryde en depressiv eller psykotisk tilstand.
Borderline Er beskrevet her.
Bortvendthed Afvisende holdning vist med kropssprog ved at vende sig bort
Bouffee Deliorante Det franske fagudtryk for akut polymorf psykose
Børneanalyse Individuel psykoterapi af børn
Børnehjem Institution der varetager børnenes tarv, når forældrene ikke har ressourcer
Børnemishandling Er beskrevet her.
Bradyfreni Langsommelighed ved tænkning
Bradykinesi Langsom motorik
Briefing Eng. Orientering. synonym for konference, rapport eller alm. orientering, bruges i psykiatrien som underretning til fagfæller om aktuelle situation
Briques syndrom Ældre betegnelse for hysteri
Brocas center Hjernens centre for tale, opkaldt efter opdageren.
Bukko-lingvo-mastikatorisk symptom Bukko-lingvo-mastikatorisk symptom, bivirkning til behandling med antipsykotika, unormale bevægelser med kæben, kinderne og tungen som en kronisk smasken
Bulbær paralyse Lammelse forårsaget som følge af lidelse i den forlængede rygmarv
Bulimi Er beskrevet her.

Der er 2466 ord i ordbogen.