Ordbog over psykologiske og psykiatriske fagudtryk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Navigér: 0..100 | 100..115
F-2 Narkoslang for speciel type beroligende medicin.
Fabulere Opdigte historier uden rod i virkeligheden.
Facialisparese Lammelse af dele eller alle ansigtsmuskler.
Facies Ansigtsudtryk
Facilitering At gøre det svære lettere tilgængeligt.
Factitious disorder Sygdomsefterligning undertiden ved påført skade uden kendt motiv
Faderfigur En person, hvortil man kan henføre samme følelser som til egen fader.
Fakultative hallucinationer Hørelseshallucinationer, hvor stemmerne opfattes kommende fra naturlige lyde, så som susen i vandrør, fuglekvidren etc
Fallisk fase Psykoanalytisk begreb, beskrivende udviklingsfase med optagethed af egne kønsorganer, almindeligvis i 3-6 års alderen
Fallos Penis
False memory syndrome Tilstand med oplevelse af falske hukommelsesindtryk
Falske erindringer Fremkomsten af erindringer som personen ikke tidligere har kunne huske. Optræder ofte hos suggestive personer i "terapi"
Familieterapi Samlet psykoterapi til familien.
Fanatisk Præget af ensporethed, ildhu og intolerance
Fantasi Bredt begreb omfattende evnen til originale og kreative tanker, ideer og forestillinger
Fantasy Er beskrevet her.
Farlighed Anvendes i psykiatrien til at beskrive den risiko en patient kan være for sig selv eller andre
Farmaka Lægemidler
Farmakologi Læren om lægemidler
Farmakon Lægemiddel
Farvehøren Beskriver det fænomen at en person kan høre farverne, typisk ved skizofreni. Kaldes også synæstesi.
Fatalisme Troen på at alt er bestemt fra staten og er uafvendelig.
Fatuid Fjoget, fjollet opstemt
Fædra-kompleks Ældre kvindes besættelse af yngre nærtbeslægtede mænd.
Fælles opmærksomhed Evne til at opleve fælles oplevelser og reaktioner på samme ting som andet menneske
Fængselspsykose Sindslidelse opstået i forbindelse med indespærring
Fænomen Foreteelse eller begivenhed
Fænomenologi Psykologisk skole, hvor man foretager helhedsbeskrivelse udfra oplevelser.
Fænotypi Resultatet af organismens arvelige anlæg
Feberbehandling Terapeutisk fremkaldt feber, anvendtes tidligere mod syfilis
Feberdelir Delirium hos patienter med feber.
Feder-ideal Psykoanalytisk begreb om den del af idealet, der kan henføres til faderskikkelsen.
Feed-back Tilbagemelding
Fefatigatio Udmattelse
Fellatio Oralsex ydet til mand
Feminin Kvindelig
Ferietablet Folkeligt navn for amfetamin
Fetich Genstand med antaget overnaturlig kraft til beskyttelse af bæreren.
Fetichisme Afhængighed af bestemte genstande som middel til seksuel ophidselse
Fiksering Fastgørelse af patient til seng med mavebælte
Finalisme Antagelse om, at udviklingen foregår i en hensigtsmæssig retning.
Finalitet Psykoanalytisk udtryk for endemålet for en neurotisk proces
Fix Narkoslang for indjektion af et narkotikum.
Flashback Kortvarig genoplevelse af tidligere hændelse
Flegmatisk En af de Hippokratiske temperamentstyper, træg og langsom.
Flexibilitas cera Voksagtig bøjelighed. Tilstand hvor ledene er stivnede i bestemt stilling, men som kan ændres til anden stilling. Ses ved kataton skizofreni
Flooding Adfærdsterapeutisk metode, anvendes hovedsagelig ved fobi
Flygtige opløsningsmidler Organiske opløsningsmidler med lavt kogepunkt, der af misbrugere kan anvendes i euforiserende øjemed
Fnufletest Dette mærkelige ord er indsat for at teste om nogen overskrider ophavsretten
Fobi Er beskrevet her.
Fobofobi Sygelig angst for angstanfald
Foetor Stank
Foetor ex ore Dårlig ånde.
Fokal Lokaliseret
Fokus Særligt interesseområde
Foli à deux Påført sindssygdom
Folie circulaire Fransk: Maniodepressiv psykose.
FOMO Forkortelse for: Fear Of Mising Out. eller på dansk: angst for at gå glip af sociale begivenheder via en endeløs opdatering på de sociale medier.
Fonofobi Sygelig angst for at tale.
Fonopsi Lyde opleves med et farvesyn. Kaldes også synæstesi.
Forarmelsesforestilling Depressive vrangforestillinger om ruin og fattigdom
Forbevidst Ubevidst, men lettilgængelig for bevidstheden.
Fordomme Forudindfattede meninger oftest fjendtlige eller aggressive.
Forestillingsevne Evne til fremstilling og genfremkaldelse af ensartede erindringsbilleder
Forfølgelsesforestillinger Vrangforestilling om at være forfulgt
Forfølgelsesvanvid Forfølgelsesforestillinger af psykotisk art
Forhjerne Storhjernen.
Forklaringsforestillinger Oversættelse af vrangforestillinger til fantastiske oplevelser som magi, telepati eller hypnose
Formålsløs adfærd Urolig og roden adfærd uden mål
Formatio retikularis Center i CNS, der er beliggende i hjernestammen og har betydning for søvn, tidsfornemmelse og vågenhed.
Formede synshallucinationer Synsoplevelse af genstande uden stor detaljerigdom
Fornægtelse En speciel form fortrængning, hvor man nægter at se eller erkende truende aspekter af virkeligheden
Forrykthed Virkelighedsopfattelsen er forrykket i sygelig retning, synonym for psykose
Forskydning En forbudt impuls knyttes til en anden situation, der er mere acceptabel
Forsvarsmekanismer Vigtige Jeg funktioner, som er ubevidste for personen selv. Er lige så vigtige for det psykiske helbred, som immunsystemet for det fysiske. Kan opdeles i primitive (tidlige) og højere forsvarsmekanismer
Fortior Stærk
Fortrængning Grundlæggende forsvarsmekanisme, der indebærer at en forestilling eller en følelse af affekt helt er blevet udelukket af bevidstheden eller "glemt"
Forventningsneurose Forældet udtryk for variant af den neurotiske struktur
Fotofobi Lysskyhed
Fototerapi Lysbehandling ved vinterdepression
Fødselsdepression Depression opstået i relation til fødsel
Fødselspsykose Psykose opstået i relation til fødsel
Følelseskold I psykiatrien bruges dette til at beskrive personer med afstumpet ligegyldighed og manglende følelser overfor andre
Føllings sygdom Sjælden arvelig sygdom, der kan medføre åndssvaghed, kan forebygges
Førbevidst Psykoanalytisk begreb om errindrinmger, der efter et traume er fortrængt.
Første rangs symptomer En række svære psykiske symptomer, beskrevet af den tyske Læge Schneider, er en del af symptomerne på skizofreni
Føtalt alkoholsyndrom Medfødte psykiske og legemlige symptomer, der har rod i moderens alkoholforbrug under graviditeten. Hyppigste årsag til retardering
Fragil X kromosom Sygdom som følge af skade på x-kromosom hos mænd.Er beskrevet her.
Fragilis Skrøbelig
Fragolis syndrom Sent dementielt syndrom, hvor pt. udnævner fremmede til at være familiemedlemmer.
Fraktur Brud
Fregolis syndrom Vrangforestillinger om, at nære familiemedlemmer er erstattet af forklædte forfølgere
Fremmedfølelse Uvirkelighedsfølelse af egen person og dens samspil med omgivelserne
Frenologi Teoridannelse, hvorefter man udfra kraniets facon kan slutte sig til personens karakter. Bruges kun kuriøst
Frenopati Ældre samlebetegnelse for sindssygdom i bred forstand
Freud, Anna En af børnepsykiatriens skabere. Datter af Sigmund Freud
Freud, Sigmund Østrigsk psykiater. Grundlægger af den psykodynamiske teori
Freudianer Tilhænger af Freuds psykoanalytiske model.
Frie associationer Psykoanalytisk behandlingsmetode
Frigiditet Manglende seksuel lystfølelse hos kvinder

Der er 2466 ord i ordbogen.