Ordbog over psykologiske og psykiatriske fagudtryk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Navigér: 0..100 | 100..189
SAD Engelsk forkortelse for vinterdepression
Sadomasochisme Seksuel tilfredsstillelse hvori der indgår smerter
SAE Forkortelse for Serious Adverse Event
Sammenfaringstendens Tilbøjelighed til at give et sæt/fare sammen ved pludselige stimuli
Sammensværgelsesforestillinger Vrangforestilling om forfølgelse og konspiration
Samtaleterapi Synonym for psykoterapi
Satyriasis Øget seksuel ønske og funktion hos mænd
Satyromani Sygeligt øget seksualtrang hos mænd
Særinteresser Intens og vedvarende interesse for et begrænset emne
Sceniske synshallucinationer Synshallucination omfattende hele scenarier som afspilning af en film
Schizophreni Ældre stavemåde for skizofreni
Schneiders skizofrenikriterier Se artikel om skizofreni
Sedation Sløvelse
Sedativum Lægemiddel med beroligende virkning
Seksualforstyrrelse Forstyrrelse af kønsidentitet eller orientering
Seksualorientering Retningen af kønsdriften
Seksuel Hvad der har med kønslivet at gøre
Seksuel aversion Seksual forstyrrelse med afsky og afstandtagen fra seksuel aktivitet
Seksuelle hallucinationer Hallucinationer vedrørende kønsorganerne
Seksuelle perversioner Er beskrevet her.
Sekundær I anden række
Sekundær gevinst Den åbenbare fordel en neurotiker opnår på bekostning af primærgevinsten
Sekundærprocestænkning Psykoanalytisk betegnelse for jeg-ets funktioner i samspillet med omverdenens krav
Selektiv glemsel Glemsel af udvalgte hændelser oftest traumatiske
Selv'et Totalpersonligheden omfattende både bevidste og ubevidste områder. Synonym for jeg'et
Selvbebrejdelser Anklager rettet mod en selv. Ses i psykiatrien ofte ved depressioner
Selvdestruktion Betegnelse for selvbeskadigende adfærd
Selvdestruktiv adfærd Opførsel med tilsigtet skade mod egen person
Selvforsømmelse Manglende overskud til personlig hygiejne, påklædning og fødeindtagelse
Selvfølelse Den subjektive følelse af jeg'et
Selvhævdelse Personlighedstræk præget af pral, forskønnelse og øget selvværd
Selvhenførende paranoia Paranoid sindslidelse med selvhenførende træk
Selvhenførende vrangforestillinger Vrangforestilling om at være genstand for opmærksomhed, at være overvåget eller udspioneret
Selvhenføring Tilbøjelighed til at ville være centrum og genstand for opmærksomhed
Selvhenføringstendens Tilbøjelighed til at rette indtryk og oplevelser til egen person
Selvhjælpsgruppe Grupper af personer med ens problemer
Selvmord Er beskrevet her.
Selvmordsrisiko Beskrivelse eller vurdering af sandsynligheden for selvmord
Selvmutilation Selvbeskadigelse
Selvtillid Tillid til egne evner og egenskaber
Senilitet Alderdomssvækkelse
Senmodning Sent indsættende personlig modning, trods normal begavelse
Sensibilitet Modtagelighed for påvirkning
Sensitiv Følsom
Sensorisk deprivation Fratagelse af sanseindtryk
Sensorium Omfatter hjernens sanser og den dertil knyttede bevidsthed
Separation Adskillelse
Seponering Ophør med et lægemiddel
Seriel monogami Livsforløb med flere følgende, adskilte ægteskaber
Serotonerg syndrom Er beskrevet her.
Serotonin Et af de kemiske signalstoffer som nerveceller kommunikerer med
Serum-monitorering Bestemmelse af blodindholdet af et lægemiddel.
Shrink Engl. "krympe" engelsk slang for en psykiater
Signalangst Angst når forskellige lag i personligheden kolliderer. Der signaleres til Jeg'et at der skal tages forholdsregler
Signalstof Transmitter
Signe de miroir Spejltegn, patienten spejler sig påfaldende meget, ses ved skizofreni
Signe gravis Alvorligt sygdomstegn
Signifikans Statistisk påviselig forskel
Simpel skizofreni Er beskrevet her.
Simplex Almindelig, enkel
Simulation Hel eller delvis efterligning af sygdom eller symptomer
Sind Landsforening af brugere af psykiatrien
Sindslidelse Psykisk lidelse
Sindssygdom Det folkelige udtryk for psykose
Sindsygdom Folkelig forkert stavemåde for sindssygdom eller psykose
Sinke Tidligere betegnelse for dårlig begavelse
sippe lean Narkoslang for at drikke opioid holdig hostesaft
Situationsangst Angst, der optræder i veldefinerede situationer.
Skadelig brug Brugermønster af stoffer, medicin eller alkohol. Forbruget vil medføre skade på det psykiske eller fysiske helbred
skag Narkoslang om ren heroin, stammer fra Vietnamkrigen i sidste århundrede
Skamfølelse Ubehersket følelse af pine og urimelighed, hvad enten den er reel eller ej
Skæv Narkoslang for at være hashpåvirket
Skedekrampe Er beskrevet her.
Skifting Udtryk anvendt i folkeovertroen om børn, der blev forbyttet "skiftet" af trolde, bjergfolk mm. Sandsynligvis infantile autister
Skizoaffektiv Sindssygdom med både skizofrene og maniodepressive træk
Skizofrene spektrum Gruppen af sindslidelser, der er relateret til skizofreni
Skizofreni Sjælespaltningssindslidelse, alvorlig langvarig psykose
Skizofrenia simplex Er beskrevet her.
Skizofreniform Tilstand med skizofrene symptomer, men hvor diagnosen alligevel ikke er korrekt
Skizoid personlighed Personlighedsforstyrrelse med vage skizofrene træk, uden der er psykose til stede. Kan overgå til skizofreni
Skizotypali Tilstand med excentrisk adfærd og ejendommelig tankegang og følelsesliv, uden man dog er egentlig skizofren
Skizotypisk sindslidelse Er beskrevet her.
Skolefobi Angst for at komme i skole
Skrivekrampe Er beskrevet her.
Skruet tankegang Snørklet tankegang med logiske brister
Skulken Pjækkeri
Skyhed Generthed
Skyldfølelse Følelse af skyld. I psykiatrien anvendt som pinagtig urigtig følelse
Slam Narkoslang for injektionsmisbrug
Slater psykose Er beskrevet her.
Slip Narkoslang for tilbagefald
Sløvhed Langsommelighed og uskarphed i tanke og handling
Smagshallucinationer Hallucinatoriske oplevelser med smagssansen
Sne Narkoslang for Kokain
Snifferstoffer Kemiske forbindelser optaget gennem næseslimhinden i euforiserende øjemed
Snifning Indtagelse af euforiserende stof gennem næseslimhinden
Snow Narkoslang for Kokain
Socialfobi Frygt for at blive kritisk iagttaget af andre, førende til tilbøjelighed til at undgå sociale situationer
Socialpsykiatri Psykiatrisk gren, der beskæftiger sig med de sociale forholds betydning for sindslidelser
Sociologi Læren om samfundets og de sociale gruppers udvikling og struktur

Der er 2466 ord i ordbogen.