Ordbog over psykologiske og psykiatriske fagudtryk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Rabbid syndrom Bivirkniong ved antipsykotika hvor patienten får hurtige mundbevægelser, som når en kanin spiser græs.
Rådvildhed Tilstand præget af vildrede og ambivalens. Man kan ikke beslutte eller bestemme sig
Rapid cycling Betegnelse for enten hurtige skift i sindslidelse eller flere end fire anfald af sindslidelse på år. Anvendes oftest om: mani eller depression
Rapid eye movements (REM) Fase i søvn med hurtige øjenbevægelser - drømmesøvn
Rastløshed Hvileløs, præget af indre uro, mangelende evne til at finde hvile
Rate - scale Forskningsmæssigt udtryk for skaleret vurdering af sindslidelse eks. Hamiltons depressions skala
Rationalisering Psykoanalytisk betegnelse for de forsvarsmekanismer, hvor man forsøger at forklare sine følelser, tanker og handlinger som velbegrundede og sammenhængende
RCVS Forkortelse for reversibel cerebral vasoconstritor syndrom. sjælend årsag til svær hovedpine, der kan være udløst af antidepressive mediciner i kombination med ADHD medicin. Overses hyppigt
RDS   Rejection sensitive dysphoria beskriver når man oplever en voldsom og overvældende følelsesmæssig reaktion ved reel eller opfattet afvisning, kritik eller fordømmelse. specielt ved ADHD patienter
Reactio phobica Reaktion af elementer med fobisk angst
Reaktionsdannelse Et forbudt ønske eller en forbudt driftsimpuls forvandles til egen modsætning mod impulsen. Man kan f.eks. grise sig til trods ønske om total renlighed
Reaktionsfase Anden fase i en krise, hvor smerter, som krisen har udløst, bryder frem i hele sin styrke
Reaktiv Tidligere betegnelse for en sindstilstand opstået som reaktion på anden begivenhed
Reaktiv depression Tidligere betegnelse for depression opstået efter belastning
Reaktiv psykose Tidligere teori om psykose opstået som følge af belastning
Realitetsprincip Psykoanalytisk grundbegreb, hvor vi ændrer de driftsprægede impulser til mere social acceptabel handling
Realitetssans Evnen til at vi selv personlig kan afgøre om vore forestillinger er virkelige
Realitetsterapi Psykoterapeutisk retning, hvor klienten lærer at se virkeligheden i øjnene
Realitetstestning Afprøvning af sanseindhold, tanker forestillinger og fantasier
Rebirthing Alternativ behandling hvor der simuleres genfødsel
Receptiv sprogforstyrrelse Synonym for impressiv dysfasi
Receptor Sted på celleoverfladen, hvor lægemiddel bindes inden virkning udøves
Recessiv arvegang Arvelige sygdomme, hvor alle sygdomsfremkaldende gener skal være til stede for at udløse sygdommen, i modsætning til dominant arvegang
Recidiv Tilbagefald i et sygdomsforløb
Refleksivitet Evnen til at tænke over sine følelser og handlinger - altså evnen til at reflektere over sin situation
Refraktær Upåvirkelig af behandling
Regelleg Legeform, hvor kollektive aftaler er væsentlige
Regression Tilbagevenden til tidligere udviklingstrin som når børn får en ny søster eller bror og igen bliver urenlige
Rehabilitering Genopbyggelse, genoptræning
Reinforce Engelsk, forstærke
Relaps Tilbagefald
Relationsbehandling I psykiatrien en psykodynamisk behandlingsmode. Ringe praktisk, teoretisk og forskningsmæssigt grundlag.
Reliabilitet Anvendes som pålideligheden af en stillet diagnose
Religiøse vrangforestillinger Religiøse forestillinger, der ikke deles eller accepteres i patientens religiøse eller kulturelle situation
REM-søvn Søvn fase med hurtige øjenbevægelser (RapidEyeMovement) er det samme som drømmesøvnen
Remession Svækkelse af de psykiske symptomer
Remission Delvis bedring af en sygdom
Reparation Forsvarsmekanisme til genoprettelse at skade
Repetitiv adfærd Stereotyp gentagelse af bevægelser eller handlinger
Repræsentation Forestilling. Beskriver det dannede mentale billede af den ydre verden oplevet gennem sanserne
Representation Engl. videnskabeligt foredrag.
Repression Fuldstændig fortrængning
Reserpin Samlebetegnelse for undergruppe af forældet antipsykotisk medicin
Residual skizofreni Er beskrevet her.
Residual tilstand Vedvarende svækkelse efter et sygdomsforløb
Resistens Modstandskraft
Resonans Genklang, situationer til fastholdelse af identiteten
Respons Anvendes i den medicinske behandling som udtryk for markant bedring af tilstanden
Ressource Angivelse af de kræfter man vil sætte ind på at løse et problem
Retrograd amnesi Hukommelsestab for den periode, der forudgår en handling
Retrospektiv forfalskning Ubevidst fordrejning af erindringer for at bringe dem i en sammenhæng, der er i overensstemmelse med aktuelle forestillinger og følelser
Retspsykiatri Er beskrevet her.
Retts syndrom Er beskrevet her.
Revalidering Genoptræning af arbejds- og erhvervsevne
Reversibel Proces som kan løbe i modsatte retninger afhængig af omstændighederne
Revisulalisering Evnen til at forestille sig et kendt billede for sit indre blik
Rigid Betyder stivhed, anvendes både om stivhed i muskler som manglende omstillingsevne i tanken
Rigiditet Stivhed, ubøjelighed
Ringhedsfølelse Mindreværdsfølelse
Ritual Gentagen handling af symbolsk eller magisk karakter ofr at undgå angst
Rolle Adfærdsmønstre, der påtages udfra ydre og indre tilskyndelser
Rolleleg Legeform, hvor sociale roller efterleves
Rorschachprøve Personlighedstest, hvor man via associationer via abstrakte plancer med blækklatter, får et indtryk af personligheden og evt. psykose
Rostral Anatomisk udtryk om fund og strukturer der er rettet fremad.(Rostrum = næb)
Rød tvang Slangudtryk for tvangsindlæggelse på farekriteriet, idet indlæggelsesformularen er på rødt papir
Rumination Tilbøjelighed til at dvæle over triste og nagende oplevelser, at ruge over nederlag og fortræd. Grublen over uforanderlige forhold
Rundbarberet Psykoslang for total ydmygelse.
Rus Forgiftningstilstand som følge af indtag af psykoaktivt stof
Rusgift Ordet er en fællesbetegnelse for narkotika, alkohol og andre substanser, der indtages med en rus for øje

Der er 2466 ord i ordbogen.