Ordbog over psykologiske og psykiatriske fagudtryk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

C Narkoslang for kokain
Cacergasi Forældet udtryk for oligofreni
Cacosomni Søvnløshed
Caecitas Blindhed
Cancrofobi Angst for at komme til at lide af kræft
Cannabioler Gruppe af kemiske substanser ansvarlige for hash-rusen
Cannabis Fællesbetegnelse for hash
Capgras'syndrom Syndrom, hvor patienten tror at familie og venner er udskiftet med dobbeltgængere
Captagon Variant af amfetamin, der ofte anvendes i Mellemøsten især af ekstremister for at forstærke, deres religiøse kamp
Caput medusa Stærkt udvidede vener omkring navlen, ses ved slutstadiet af leversvigt ved alkoholikere
Cardialgia Smerter, der henføres til hjertet
Case control undersøgelse Epidemiologisk forskningsmetode, hvor man for hver patient har en rask person som kontrol
Casuistik Beskrivelse af det enkelte sygdomstilfælde
CAT Forkortelse for Childrens Apperception Test
Causa Årsag
Cave Latin: Pas på, undgå anvendelse.
CDD Childhood Disintegrative disorder
Cefalagi Hovedpine
Celle Mindste enhed, hvoraf organismen er opbygget
Central kohærens Forståelse af helhedsopfattelse og komplekse situationer
Centralfure Furen i hjernebarken, der adskiller pandelap fra isselap
Centralstimulantia Psykoaktive stoffer der stimuleres centralnervesystemet
Centranervesystemet Den del af nervesystemet, der omfatter hjernen og rygmarven
Cerebellar Hørende til lillehjernen.
Cerebellargang Bredsporet (vakler fra side til side i en bredt spor), usikker gang som følge af lidelse i lillehjernen
Cerebellum Lillehjernen
Cerebral Vedrørende hjernen
Cerebrovaskulært attack Synonym med apopleksi eller slagtilfælde
Cerebrum Storhjernen sammen med lillehjernen
Ceremoni Ritualer, i psykiatrien ofte bizare gentagne handlinger.
Cerumen Ørevoks
Chaeromani Betyder egentlig sygelig munterhed, er sammensat af chairein, der betyder glæde, og mani, der betyder raseri og vanvid.
Charcot, Jean-Martin Fransk neurolog, der først beskrev og anvendte hypnose
Chikane Forfølgelse, mobning, ondskabsfuldt drilleri
Child Behavior Checklist Skala til rating af psykiske symptomer i barnealderen
Childrens Apperception Test Psykologisk test til bestemmelse af børns tænkning og følelser
Chillum Særligt tilvirket hash-pibe
Chock Populært udtryk for sjælelig rystelse
Chockbehandling Behandling med ECT
Chokfase Første fase af en krise, hvor alt er uforståeligt og kaotisk
Chorea Ufrivillige kastende bevægelser
Chorea Huntington Arvelig svær organisk sindslidelse,
Cikatrice Ar
Cirkadian-rytme Døgnsvingninger, anvendes oftest ved beskrivelse af depression
Cirkulær psykose Maniodepressiv psykose, hvor faserne skifter regelmæssigt
Cisvestisme Trang til at iklæde sig tøj af ikke passende karakter, men dog tilhørende ens eget køn
Claustrofilli Trang til at lukke og låse døre grundet angst for tyve
Claustrofobi Angst for lukkede rum
Clavus hystericus Hovedpine begrænset til issen, ses ofte ved hysteri
Clitoromani Nymfomani
Clozapin Antipsykotisk lægemiddel, sælges under navnet Leponex
CNS CentralNerveSystem
Cocain Se kokain
Coenæstetisk hallucination Hallucinationer hos et individ, der er bevidst om den fiktive karakter
Cognition Se kognition
Coitus Samleje
Cola Narkoslang for Kokain
Collusion Ubevidst neurotisk samspil baseret på ensartede uløste konflikter mellem to mennesker
Colon irritabile Somatoform autonom dysfunktion af tyktarmen
Coma Bevidstløshed
Commotio cerebri Hjernerystelse
Comorbiditet Optræden af flere sygdomme samtidig
Compliance Begreb der beskriver patientens villighed til at tage medicin som foreskrevet
COMT-gen Speciel genotype,med risiko forudvikling af skizofreni
Conaestesi Vrang fortolkning af de kropslige sanselige oplevelser
Conativ Træk i personlighedsstrukturen der angår vilje og drifter
Conduct disorder Engelsk betegnelse for adfærdsforstyrrelse
Confessio Bekendelse
Confusio mentis Synonym til delirium
Conjux Ægtefælle
Conner'sParent Questionaire Spørgeskema til forældre med barn mistænkt for Hyperkinesi
Consensus Overensstemmelse mellem bedømmelser foretaget af flere uafhængigt af hinanden
Containe Efter container. Samytaleteknig hvor terapeuten blot absorberer klientens oplevelser uden at bearbejde dem, bruges ved kriser og PTSD
Contradictio Selvimodsigelse
Contusio cerebri Kvæstelse af hjernen
Convulsionis Kramper
Cope Engelsk udtryk for tilpasning
Copiopia hysterica Øjensmerter uden påviselig grund
Coprolali ufrivillig goft brug af bandeord særligt omhandlende fæcalier. Ses ved Tourettes syndrom
Corpus callosum Hjernestammen, der forbinder de to hjernehalvdele.
Cortex Hjernebarken også kaldet grå substans.
Cotards syndrom Sjælden depressiv variant, hvor der er svære nihilistiske vrangforestillinger om egen død og organsvigt.
Cotars syndrom Svære vrangforestilling om forrådnelse af dele af kroppen, eller forsvinding af samme, egen død og fosvinding af familiemedlemmer. Ses bl.a. ved svær depression
couvade syndrom Indbildt graviditet hos mænd, der er partner til gravid kvinde
Cølibat Seksuel afholdenhed (blandt gejstlige)
Crack Kokain, der indtages på rygeform
Crank Narkoslang for methylamfetamin - meth
Craving Trang til oplevelse / handling/ indtagelse af alkohol / stoffer
Cri du Chat Sjælden medfødt arvelig sygdom, barnets gråd lyder som katteskrig medfører mental retardering
CT-skanning Computer beregnet avanceret røntgenundersøgelse, der bl.a. kan afsløre tumores i hjernen
CTE Forkortelse for Cronisk Traumatisk Encephalopathy = svind af hjernevæv som følge af gentagne stød og slag mod hovedet, altså hjernen. Kan minde om demens i kobination med depression
Cullberg, Johan Svensk psykiater, der især har beskrevet kriser
Cutter Slang for de der skærer sig selv.
cyberkondri Bedtegnelse for de patienter der googler deres symptomer og efterfølgende forlanger at deres læge skal godtage dette som en reel diagnose.
Cycloid psykose Episodisk psykose med skiftende hallucinationer, vrangforestillinger og svingende følelsestilstand
Cyclothymi Er beskrevet her.
Cytomegalovirus Speciel virusform der kan smitte fra moder til foster og efter fødslen være ansvarlig for mental retardering

Der er 2467 ord i ordbogen.