Ordbog over psykologiske og psykiatriske fagudtryk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Navigér: 0..100 | 100..163
Påførte følelser Oplevelse af, at følelser bliver påført en udefra mod ens vilje
Panangst Allestedsnærværende angsttilstand tilsyneladende uden årsag.
PANDAS forkortelse for: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcus infections. Sjælden lidelse i børnepsykiatrien uafklaret årsag og forløb.
Panfobi Fobisk angst for alle forhold i livet
Panikangst Pludseligt indsættende tilstand med angstanfald, kan vare minutter til timer, er beskrevet her.
Panneurose Tidligere anvendt betegnelse for flere neurotiske tilstande hos samme person
Panodil-piger Slang for de ulykkelige piger der mere eller mindre på skrømt forsøger selvmord med overdosis af panodil
Panphagi Sygelig trang til uafbrud indtagelse af mad
PANSS Rating skala til skizofreni, forkortelse af Positive And Negative Signs of Schizophrenia
Papegøjesprog Folkeligt synonym for ekkolali
Parafasi Talelidelse af organisk oprindelse med anvendelse af forkerte ord eller forkert ordsammensætning
Parafilli Fællesbetegnelse for seksuelle afvigelser
Parafreni Langvarig psykoseform hos ældre, præget af vrangforestillinger er beskrevet her
Parakinesier Ufrivillige gentagne formålsløse bevægelser såsom grimasser
Paralipofobi Tvangsforestilling, hvor man frygter for ens familie eller nærmeste, hvis man undlader gentagelse af ligegyldige handlinger
Paralyse Lammelse
Paralysis agitans Primær Parkinsonisme
Paranoia Forrykthed
Paranoia alkoholika Alkoholforrykthed, omfatter kun alkoholikere der mistænker ægtefæller for utroskab
Paranoia evulotiva Systematiserede vrangforestillinger uden medhørende demens eller hallucinationer
Paranoia inventoria Opfinderforrykthed
Paranoia involutionis Forrykthed opstået i kvindens overgangsalder
Paranoia persekutiva Forfølgelsesvanvid
Paranoia quaerulatoria Kværulantforrykthed
Paranoia senilis Forfølgelsesforestilling hos det ældre menneske
Paranoia zelotypica Forrykthed med jalousiforestillinger
Paranoid / paranoia Tilstand med forfølgelsesforestillinger
Paranoid skizofreni Er beskrevet her.
Parapsykologi Læren om visse psykiske fænomener, der ikke kan efterprøves eller videnskabeligt testes
Parasitofobi Sygelig angst for parasitter
Parasomni Søvnforstyrrelse med en eller flere forstyrrelser af søvnens faser
Paræstesier Føleforstyrrelser i form af oplevelse af stikken, brænden, snurren eller kryben under huden
Parese Nedsat muskelkraft
Pareuni Synonym for samleje
Parforhold Er beskrevet her.
Parietal Hørende til hjernens isselapper
Parietallab Hjernedel med betydning for følesans og kropsfornemmelse
Parkinsons sygdom Rystelammelse skyldes tab af specielle nerveimpulser
Partialdrifter Psykoanalytisk begreb om de infantile seksuelle drifter knyttet til forskellige dele af kroppen
Passiv Ikke aktiv
Pastoralpsykiatri Psykiatrisk behandling udført af teologer under hensyntagen til patientens religion
Pathomimesis Sygdomsefterligning bevidst eller ubevidst
Pathomimia Selvfremkaldte beskadigelser (ætsninger) af huden - led i visse hysterikeres adfærd
Pathophobia Frygt for sygdom
Patientrådgiver Uvildig person der via statsamtet beskikkes til at varetage tvangs-patienters interesser
Patogenese Læren om en sygdoms opstående og forløb
Patologi Sygdomslære
Patologisk Sygeligt
Patologisk rus Er beskrevet her og her.
Patomimi Er et udtryk for selvpåført skade for at efterligne sygdom, går over grænsen for hypokondri, idet man her aktivt påfører sig selv en (oftest mindre) skade.
Patopsykologi Den psykiatriske sygdomslære
Påvirkningsoplevelser Oplevelse af udefra kommende påvirkning i form af tankepåvirkninger, føleoplevelser, stråler etc
Pavlov,Ivan Russisk neurofysiolog, der betegnes som faderen til beskrivelse af den betingede refleks
Pavor Nocturnus Søvnrædsel eller natterædsel
Pædagogik Læren om opdragelse og undervisning
Pædofili Sygelig trang til seksuel omgang med børn
Pedantisk Omstændig opstyltet
Peer review Kritisk bedømmelse af et uvildigt panel
Penismisundelse Begreb i psykoanalytiske teori, om kvindens misundelse på manden
Perception Oplevelse af sanseindtryk
Perceptionsforstyrrelse Forstyrrelse i den normale opfattelse via sanserne
Perfektionisme Freudiansk begreb betinget af overjegets høje og ubøjelige etiske krav
Periodisk depression Affektiv tilstand med tilbagevendende depressioner med klare adskillelser
Persekutorisk Vedvarende forestilling
Perservation Vedvarende optagethed af et bestemt emne
Persona Begreb i den Jungianske psykoanalyse for personens udadvendte facade
Personlighed Det enkelte menneskes vedvarende og karakteristiske mønster for erkendelse, holdning, behovstilfredsstillelse, følelse og interpersonelle relationer
Personlighedsændring Vedvarende forandring i personligheden, kan ses efter sindslidelse, legemlig lidelse eller voldsomme påvirkninger
Personlighedsbevidsthed Indbegrebet af menneskets ideer, mening og viden om sig selv
Personlighedsforstyrrelser Er beskrevet her.
Personlighedsspaltning Tidligere upræcis betegnelse for skizofreni
Perversion Afvigende seksuel adfærd
Perversitet Abnormt anlæg og lyst, specielt i seksuel retning
Pessimisme Sortsyn
Petit mal Speciel form for epileptisk anfald
Petting Seksuelt kæleri uden egentlig samleje
Pharmacomani Sygelig trang til at indtage lægemidler
Pica Indtagelse af materiale, der ikke er egnet til fødeemner f.eks. jord
Picks sygdom Speciel demensform, der indtræden i 40 – 60 års alderen
Piqueur Sadist, der tilfredsstiller sin kønsdrift ved at såre partneren med knivstik
Placebo Neutralt inaktivt middel, der anvendes som o-reference ved testning af aktiv medicin
Plus variant Individ, hvor en eller flere egenskaber eller funktioner er over normalen.
PMS Forkortelse for Præmenstruel Spænding / Tension (spænding inden menstruationen). Er beskrevet her.
PN Journaludtryk om medicin, der kun tages ved behov (Pro Nessesaire)
PNES Forkortelse for PeriodiskNonEpileptiskSeizure, krampeanfald uden epilepsi, et symptom på hysteri
Polydipsi Indtagelse af overdrevne mængder væske
Polymorf psykose En psykose hvor det kliniske bilede af psykosen ændres fra time til time, eller fra dag til dag
Positive symptomer En række symptomer ved psykose (skizofreni) hvor der kommer hallucinationer, katatoni, vrangforestillinger og sproglige forstyrrelser
Positivisme Fillosofisk retning der vægter observation og årsagssammenhænge
Post traumatisk stress syndrom Er beskrevet her.
Postcommotionelt syndrom Tilstand med blivende klager oftest hovedpine efter en hjernerystelse.
Postprandial Det, der sker efter et måltid
Postskizofren depression Depressiv lidelse opstået efter psykotisk episode i skizofreni
Posttraumatic stress disorder DSM-IV betegnelsen for posttraumatisk belastningssyndrom. Begge forkortes ofte til PTSD
Potatorisk Opdunstet, rødblussende ansigt - tegn til alkoholisme
Potens Betegnelsen for mandens normale seksualfunktion
Potomani Synonym for delirium tremens og kvartalsdrankeri
PQ test Forkortelse for Prodromal Questionaire. Spørgeskema til afdækning af tidlige skizofrene symptomer
Praecox-Gefühl Subjektive fornemmelse, som den erfarne terapeut oplever ved kontakt til skizofrene
Pragmatik Sproglig kommunikation, funktionel anvendelse af sproget

Der er 2466 ord i ordbogen.