Ordbog over psykologiske og psykiatriske fagudtryk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Navigér: 0..100 | 100..200 | 200..300 | 300..376
Alzheimer,Alois Tysk psykiater 1864-1915, beskrev sygdommen, der fortsat bærer hans navn
Alzheimers sygdom Er beskrevet her.
Amanuensis Videnskabelig uddannet medhjælper, eller uddannelsessøgende læge
Amaurosis hysterica Hysterisk blindhed
Ambi- Denne forstavelse betyder begge
Ambitenden Tilstand hvor der optræder modsat rettede handlingstilskyndelser (Kan eks.ikke finde ud af hvilket ben, der skal tage det første skridt), ses ved skizofreni
Ambivalens Samtidig tilstedeværelse af modsat rettede impulser, følelser eller ideer
Amblynoia Tidligere anvendt betegnelse for skizofreni
Ambulant Tillægsord for behandling, der foregår uden pt. er indlagt
Ambulant undersøgelse Undersøgelse der foregår uden indlæggelse
Ambulatorisk automatisme Længerevarende omflakken i en form for tågetilstand efter sjælelige traumer eller efter epileptisk anfald
Amenorré Ophør af menstruation
Amentia Forvirringstilstand med manglende overordnet plan, der er uro, usamlethed og rådvildhed
Amfetamin Centralstimulerende medikament, der ofte anvendes i euforiserende øjemed. Forværrer og udløser psykoser
Amimi Tab af evnen til at udføre de mimiske bevægelser
Aminer Fællesbetegnelse af kemiske signalstoffer der anvendes mellem forskellige typer nerver
Amini Nedsat mimik, trods normale motoriske evner, ses ved skizofreni
Amnesi Delvis eller fuldstændig tab af hukommelse
Amnestisk syndrom Hukommelsessvigt præget af bevaret langtidshukommelse og læderet korttidshukommelse, hvor der dog er umiddelbar genkaldelse. Ses ved alkoholisme og hjerneskade
Amok Kulturelt syndrom i Sydøstasien hvor nogle spontant gennemlever episoder med besærkergang. Har givet navn til det sproglige udtryk amok
Amoralsk Umoralsk, uden forståelse for normer og regler
Amorf formløs
Amotio Fjernelse
Amotivationssyndrom Tilstand med manglende initiativ og motivation, der er apati, ineffektivitet og nedsat planlægning. Ses ved skizofreni og hashafhængighed
Amusi Tab af evnen til at udtrykke sig musikalsk
Amyloid Gruppe af proteinstoffer, der bl.a. aflejres ved Alzheimers sygdom
Amyotrop Lateral Sklerose Alvorlig degenerativ neurologisk lidelse, visende sig ved hurtigt fremadskridende lammelser
Anabolikum Vævsopbyggende mandligt kønshormon
Anacusis Døvhed
Anafrodisi Mangel på seksuelle følelser
Anagogisk Ubevidst idealistisk/moralsk impuls
Anaklistisk depression Depression hos spædbarn
Anakusis Døvhed
Anal Endetarm. Har navngivet en udviklingsfase hvor følelserne er fikseret i denne region.
Anal karaktertype Personlighed med udpræget ordenssans, sparsommelighed og stædighed som gennemgående træk.
Anale fase Del af Freuds udviklingsteori, hvor barnet følelser er centreret omkring endetarmen
Analfabet Person der ikke kan læse
Analgesi Ophævelse af smertesansen
Analgetika Fællesbetegnelse for smertestillende lægemidler
Analog Tilsvarende
Analysand Person der modtager psykoanalyse
Analytisk familieterapi Familiebehandling med den analytiske teori som begrebsramme
Analytisk psykologi Behandlingsprincip byggende på Jungs dybdepsykologiske teorier
Anamnese Den del af sygehistorien, der stammer fra pt. selv
Anankasmer Fællesbetegnelse for de tvangstanker og tvangshandlinger, der ses ved OCD
Anaritmi Manglende regneevne
Anæstesi Tab af alle sanser (og betegnelse for narkose)
Andenpersons hørehallucinationer Hørehallucinationer hvor der opleves direkte henvendelse ofte som kommandoer, ses ved skizofreni
Androgener Mandlige kønshormoner
Androgyni Biseksualitet - labil kønstilknytning
Androphobi Sygelig frygt for mænd
Åndssvaghed Tidligere betegnelse for mental retardering
Anergi Manglende energi og overskud
Angelmans syndrom Sjælden arvelig lidelse med svær retardering og motoriske problemer
Angofrasi Stødvis, stammende tale grundet ængstelse
Angor Angst
Angst Beskyttelsefunktion der biologisk skal forhindre at man udsætter sig for fare, er beskrevet her.
Angstfølelse Fornemmelse af angst
Angstneurose Tidligere anvendt fællesbetagnelse for forskellige angsttilstande
Angstreaktion Følelse af spænding, uro, ildevarslende, truende oplevelser ledsaget af hjertebanken, sved, rysten og åndedrætsbesvær
Anhedoni Betyder egentlig manglende lystfølelse anvendes oftest i forbindelse med tomheden og manglende initiativ hos skizofrene
Anima Analytisk psykologisk udtryk for de feminine træk hos mænd
Animistisk tænkning Tænkemåde, der opfatter alt som levende og med sjæl. Karakteristisk for børn på til ca. 7 års alderen.
Animositet Modvilje
Animus Psykoanalytisk begreb for de maskuline træk hos kvinder
Annullering Forsvarsmekanisme, hvor man ignorerer en ubehagelig impuls eller oplevelse
Anoksi Iltmangel
Anomi Følelsen af tomhed eller fremmedfornemmelse efter opgivelse af tidligere værdimål
Anoreksi Spisevægring, er beskrevet her.
Anorgasmi Manglende eller hæmmet orgasme
Anosmi Tab af lugtesans
Anosognosi Manglende evne til erkendelse af sygdom
Anspædthed Følelse af angst uden samtidlige legemlige symptomer
Antabus Medikament til anvendelse som led i behandling af alkoholisme
Antagonist Farmakologisk betegnelse for medikament, der blokerer en biologisk proces
Anterograd amnesi Hukommelsetab, der er fremadskridende, man kan ikke huske noget efter et traume
Antiaggressiv Hæmmet eller ophævet naturlig aggressivitet
Antiautoritær pædagogik Pædagogisk retning, der anser børnenes egne interesser og nysgerrighed for vigtig.
Anticipation Foregribelse, i psykiatrien beskrivelse af at forudse og gribe ind før en generende oplevelse
Anticipatorisk angst Forventningsangst, angst for en kommende generende oplevelse
Anticipere Foregribe
Antidepressiva Fællesbetegnelse for den gruppe medicin, der virker mod depression
Antidot Modgift
Antiepiltiske mediciner Mediciner, der virker mod epilepsi
Antihypertensiva Medicin virkende mod blodtryksforhøjelse
Antikolinerg Medicin der ophæver virkning af acetylkolin, oftest visende sig ved mundtørhed, synsbesvær og forstoppelse
Antimaniske medikamenter Mediciner, der virker mod mani
Antiparkinson medikamenter Mediciner der virker mod Parkinsons syge, anvendes tidvist mod bivirkninger af psykofarmaka
Antipati Modvilje
Antipsykiatri Opgivet psykiatrisk skole, der betragtede psykose som en sund reaktion på et sygt samfund. Er beskrevet her
Antipsykotika Samlebetegnelse for mediciner der virker mod psykoser
Antisocial Personlighedsforstyrrelse med ligegyldighed overfor normer, regler, manglende ansvarsfølelse og respekt for andre
Antons syndrom Blindhed, hvor patienten benægter at være blind, ses sjældent ved hjerneskade af forskellig type.
Antrofobi Angst for socialt samvær
Anwesenheit Fornemmelse at ikke at være alene i et tomt rum, skizofrent symptom
Anxierty Engelske ord for angst/frygt
Anxiolytika Samlebetegnelse for angstdæmpende mediciner
Apati Opgivenhed, afmagtsfornemmelse
Apopleksi Egl. hurtigt bruges oftest i forbindelse med blodprop i hjernen
Apoplexi Pludselig beskadigelse af hjernen

Der er 2467 ord i ordbogen.