Ordbog over psykologiske og psykiatriske fagudtryk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Navigér: 0..100 | 100..200 | 200..300 | 300..376
Apparatfejlsmodellen Sygdomsopfattelse, hvor mennesket opfattes som en mekanisk maskine, hvor sygdom er udtryk for svigt i en enkelt komponent.
Appel Betegner den oplevelse omgivelserne får ved udsættelse for neurotikeres gevinstopnåelse
Apperception Fortolkning af sanseindtryk, således at de sættes i relation med eksisterende erfaringer
Appetitændring Ændring i "mærhedstermostaten" almindelig hos spiseforstyrrede og ved medicinsk behandling
Apraksi Tab af evne til koordinerede motoriske færdigheder ( eks. cykling) trods normal motorik og sanseapparat
Araknofobi Angst for edderkopper
Arbejdshukommelse Korttidshukommelse
Arc ce circle (fransk) Cirkelbue, beskriver den sjældne dissociative tilstand, hvor patienten spænder kroppen i en bue og kun hviler på nakke og hæle.
Arkaisk Psykoanalytisk term, hvor det antages, at sjælelivet har rødder i tidligste udviklingsfaser
Arketype Jungs begreber om visse idealiserede mennesketyper
Arteriosklerose Åreforkalkning
Artificialisme Filosofisk skole der opfatter verden som skabt af eller for menneskeheden.
Artikulationsforstyrrelse Taleforstyrrelse som led i forstyrret taleudvikling
Arytmi Forstyrrelse af hjerterytmen
Asiti Væmmelse ved syn eller tanke om føde
Askese Forsagelse af naturlige lyster
Asocial Man sætter sig udenfor den medmennesskelige og samfundsmæssige værdinorm
Asomnia Søvnløshed
Aspergers syndrom Er beskrevet her.
Assertiviness Engelsk. Selvhævdelse
Assessment Engelsk. Bedømmelse
Assimilation Beskriver processen, hvor nye erfaringer integreres i personligheden
Association En tanke eller talerække afføder en ny ligeartet eller nær beslægtet tanke
Associationspsykose Synonym for induceret psykose
Astasi-absasi Bevægeforstyrrelse med manglende evne til at stå eller gå naturligt
Asteni Svækkelse, udmattet, træt
Astenopi Abnorm træthed ved læsning
Astereognosi Tab af evne til at genkende genstande ved berøring alene, ses ved lidelser i hjernens parietallap
Asynodi Synonym for impotens
Ataksi Forstyrrelse af muskelkoordination
Atetose Ufrivillige langsomme vridende bevægelser
Atoni Slaphed i muskulaturen, oftest efter nervebeskadigelse
Atrieflimren Hurtis rytme af hjerteforkamrene
Atrofi Svind af et organ
Atrofia cerebri Hjernesvind
Attachment Tilknytning
Attention Deficit Disorder Amerikansk betegnelse for en variant af det hyperkinetiske syndrom
Atypisk Ikke typisk
Atypisk autisme Gennemgribende udviklingsforstyrrelse i slægt med infantil autisme, men hvor den er mildere og senere debuterende
Atypisk depression Depression med usædvanlige ledsagesymptomer
Atypisk nervøs spisevægring Spiseforstyrrelse, der mangler nogle diagnostiske krav
Atypisk psykotisk tilstand Psykotisk tilstand med usædvanlige ledsagesymptomer
Audiologi Læren om arbejdet med hørenedsættelse
Auditiv Sanseoplevelse via hørelsen
Auditiv hukommelse Hukommelse for det hørte
Auditiv perception Opfattelse af lydindtryk
Auditus Høreevne
Autism Diagnostic Interview Struktureret forældreinterview, til bestemmelse af autisme hos barnet
Autism Diagnostic Observation Scale Struktureret observation af børn mistænkt for autisme
Autisme Findes i en børne og voksenform, anvendes når et menneske har større glæde og realitet ved sin indre verden end ved at deltage i sociale sammenhænge
Autismespektret Fællesbetegnelse for infantil autisme, atypisk autisme, Aspergers syndrom og gennemgribende udviklingsforstyrrelse, Retts syndrom og CDD
Autistisk psykopati Synonym for Aspergers Syndrom
Auto- Forstavelse gr. betyder "selv"
Autoanalyse Selvanalyse
Autodidakt Selvlært person
Autoemesis Opkastning foretaget med vilje
Autofili Selvforelskelse
Autofobi Angst for at være ene
Autogen træning Afspændingsteknik
Automatisk lydighed Abnorm føjelig, hvor pt.ukritisk følger enhver instruks. Ses især ved skizofreni
Automatisk tale Anvendelse af standardiserede vendinger og sætninger
Automatisme Formålsløse og nytteløse handlinger
Automutilation Selvbeskadigelse
Autonom Selvregulerende, anvendes til beskrivelse af den del af nervesystemet, der ikke er styret af viljen
Autonomi Følelses af selvstændighed som barnet oplever i de første år
Autoplastisk Indadrettede skadende handlinger hos personlighedsforstyrrede
Autopsykisk orientering Betegner viden om egne forhold, altså om man er sin situation bevidst
Autopsykose Psykotisk tilstand med tab af erkendelsen af eget jeg
Autoskopi Hallucination, hvor men ser sig selv
Autumnalis Hørende til efteråret
Aversion Afsky, modvilje
Aversion, seksuel Seksuel funktionsforstyrrelse, hvor der er ubehag eller modvilje mod seksuel aktivitet
Aversionsbehandling Psykologisk behandlingsform, hvor uønsket adfærd kombineres med ubehagelige påvirkninger
Aversiva Stoffer, der fremkalder ubehag
Axon Nervecelleudløber

Der er 2466 ord i ordbogen.